Facebook

Navigace


Případové studie

Česká republika

RARE- Romové jako zdroj lidského kapitálu

RARE - Amaro Records

RARE - Green Workshop

RARE - Start Again

RARE - Community Work at Zárubek

Didaktická příručka pro mezinárodní workshopy

Sociální inovace

Společenské benefity inovací, společenská odpovědnost v Českých inovacích

First International Steering Committee Meeting

Španělsko

Good Practices on Social Innovation / Centrum sociálních inovací – Dobré uplatňování sociálních inovací v praxi

SI Park: First Social Innovation Park in Europe / SI Park: První park sociálních inovací v Evropě

The first Social Innovation Park in Europe

Centrum sociálních inovací – Dobré uplatňování sociálních inovací v praxi

Sociální družstvo PORMU

Sociální družstvo Koopera

Sociální družstvo Ekorrepara

SAIATU - Palliative care / Organizace Dennokin: projekt domácí paliativní péče a sociální podpory

Polsko

Center for Promotion and Development of Civil Initiatives PISOP / Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP

Social economy and social enterprises in Poland – basic information / Sociální ekonomie a sociální podniky v Polsku – základní informace

Social Economy – Social Enterprise / Sociální ekonomie – sociální podniky

The impact of social economy on local developement – Bałtów Jura Park / Dopad sociální ekonomie na místní rozvoj – Jurský park Baltow

Social economy in Poland – 3 types of institutions / Sociální ekonomie v Polsku – 3 typy institucí

Examples of social economy initiatives in Poland / Příklady sociálně ekonomických iniciativ v Polsku

Spółdzielnia socjalna „Centrum usług środowiskowych” / Sociální družstvo „Centrum místních služeb”

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej – szanse i wyzwania dla społeczności lokalnych / Vývoj subjektů sociální ekonomie – šance a výzvy pro místní komunity

Atlas dobrych praktyk ekonomii spolecznej / Atlas dobré praxe v sociální ekonomii

Magistrates Theater Bielsko Artistic Association / Magistrátní divadlo Umělecké sdružení Bielsko

Steamboat – social cooperative / Sociální družstvo Parostatek (Parník)

Ośrodek Badań Społecznych SONDA spółka z o.o. / Centrum pro sociální výzkum SONDA

Five years of the Foundation for Social Entrepreneurship Development „Być Razem” (Being Together). / Pět let Nadace rozvoje sociálního podnikání „Być Razem” (Být spolu)

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP / Sdružení Centrum propagace a vývoje občanských iniciativ PISOP (Poradenství, informace, školení nestátních organizací)

The Social Economy in Poland / Sociální ekonomika v Polsku

Případová studie – Zkušenost spojená s podnikaním

Případová studie – Vše začíná nápadem

Případová studie – Strategie úspěchu

Případová studie – Sdružení pro sociální družstva

Případová studie – Podnikání na ženský způsob