Facebook

Navigace


Realizované projekty

Visegrad Fund

visegrad fund logo

Název projektu:

NOVÉ DOVEDNOSTI PRO DOSTUPNÝ CESTOVNÍ RUCH V ZEMÍCH V4
NEW COMPETENCIES FOR ACCESIBLE TOURISM IN V4 COUNTRIES

Realizátor projektu:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionów
Sucha Beskidzka, ul. Spółdzielców 1, Polsko
Odkaz na stránky projektu: http://regionyeuropy.pl/viewpage.php?page_id=9

Partneři projektu:

  1. Kaposvári Egyetemet (Kaposvárská Univerzita) Kaposvár, Maďarsko
  2. Ústav sociálních inovací, o.p.s., Kobylnice, Česká republika
  3. Katolícka Univerzita v Ružomberku, Rużomberok, Slovensko

Doba trvání projektu:

01. září 2014 – 31. ledna 2015

Cíle:

Hlavním cílem projektu je zlepšit dostupnost služeb cestovního ruchu pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením prostřednictvím speciálních školení zaměstnanců v cestovním ruchu, rozvoje konkurenceschopnosti turistických zařízení a zvýšit uplatnění zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu na trhu práce.

V rámci projekt byly realizovány pilotní školení ve 4 modulech:

  1. Ubytovací a rekreační zařízení;
  2. Restaurační služby (bary, restaurace);
  3. Turistická informační centra, cestovní kanceláře;
  4. Kulturní a informační akce.

Opatření:

  1. Co nejlepší využití výsledků a zavedení odzkoušených metod výuky a výcviku personálu v oblasti cestovního ruchu v komunikaci se seniory, osobami se zdravotním postižením a jejich rodinami v zemích V4.
  2. Společné vytvoření balíčku metodiky efektivních školení a nástrojů pro podporu výuky.
  3. Prezentace materiálů vytvořených během pravidelných setkání.

Cílové skupiny a příjemci projektu:

Výsledky projektu budou využitelné osobami zodpovědnými za marketing cestovního ruchu v malých a středních podnicích, lektory, učiteli a sdruženími, které poskytují odbornou přípravu pro odvětví cestovního ruchu. Dále rovněž produktovými manažery, manažery regionálních turistických organizací, organizacemi a sdruženími seniorů a osob se zdravotním postižením.

Dopady:

Projekt podporuje dostupnost turistiky pro seniory a rodiny s dětmi v zemích V4 prostřednictvím odborné přípravy a rozvoje dovedností zaměstnanců při péči o hosty se zvláštními potřebami. Projekt vytvořil model vzdělávání: atraktivní a efektivní metodiku školení a podpůrné nástroje pro výuku učňů. Navržené metody zohledňují jejich potřeby, možnosti a budoucí trendy. Kromě toho projekt podporuje aktivní postoj, zvyšuje povědomí o vyloučení starších lidí, podporuje aktivní stárnutí. Realizace projektu posílí evropský rozměr celoživotního vzdělávání a pocit sounáležitosti s regionem.

Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory Mezinárodní spolupráce s partnerskými organizacemi z Polska a Španělska. Cílem projektu je pilotně testovat a ověřovat metodiky podpory sociálních inovací v oblasti podpory zaměstnanosti a rozvoje aktivit zaměstnaneckých družstev ve venkovském prostoru. Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím činností tzv. sociálně zaměřených inovačních center, otevřených platforem místních partnerství, které umožní sdílení kreativního a divergentního myšlení vedoucího ke změně prostředí a realizaci konkrétních společenských inovací, jež budou mít dopad na pracovní trh, které umožňují generování podnikání na venkově a řeší zaměstnanost. Pod pojmem sociální inovace vnímáme nové myšlenky a postupy, metody a systémy, které nabízejí nové odpovědi na problémy naší společnosti a které umožňují generování podnikání, tvorby pracovních míst a zaměstnanosti na venkově. V rámci realizace projektu budou vytvořeny a ověřeny metodiky pro vznik inovativních podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev na venkově jako specifické formy socio-ekonomických aktivit umožňujících zaměstnancům podílet se na řízení podniku. V našem pojetí se jedná především o přenos, modifikaci a praktické ověření zahraničních metod: Business Employment Cooperatives a inovačních center participace PPP zaměřené na sociální inovace a podporu pracovního trhu. Metoda vede skupiny osob k získání podnikatelských dovedností a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá podnikatelská rozhodnutí, a motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu.

Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi

Projekt reaguje na vysokou míru nezaměstnanosti v cílovém území, především v okresech Hodonín a Břeclav, kde je patrná sezónnost zaměstnatelnosti a také časté opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s ohledem na aktuální zakázky. Lokality na hranicích okresů a okrajové oblasti nabízejí málo pracovních příležitostí, které jsou současně málo atraktivní. Tvorba nových pracovních míst nebyla dosud natolik rozsáhlá, aby nahradila místa, která v ekonomice zanikají (ukončení činnosti, restrukturalizace, sezónnost). Mobilita pracovních sil je omezená jak geografickými podmínkami, tak dopravní obslužností.

Hlavním cílem projektu je proškolit zájemce o zahájení podnikání z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání k tématu podnikání. Dalším cílem je vznik a podpora chodu podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva v regionu Břeclavsko, Hodonínsko a Slavkovsko. Cílem je podpořit zvýšení zaměstnanosti a rozvoj inovativního nástroje podpory zaměstnanosti, který doplňuje stávající nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

Smyslem projektu je rovněž zamezit odchodu perspektivních pracovních sil do velkých center, čímž dochází k tzv. "odlivu mozků" (brain drain, zvlášť nežádoucímu v případě venkova).

Projekt vzdělá 15 osob – uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Pět z nich získá další podporu v rámci družstva, které vytvoří. Bude se jednat převážně o nové podnikatele z venkovských oblastí okresů Hodonín, Břeclav, Vyškov a Brno-venkov.

Materiály – Mgr. Ivo Škrabal

Základy podnikání

Test profesních kompetencí – profesního rozvoje

MOJE SWOT ANALÝZA

Vyhodnocení – část 1. – klíč

MINIDOTAZNÍK – PROFESNÍ PROFIL

Základy podnikání II. - analýzy

Podnikatelský plán - šablona

Podnikatelský plán a projektové záměry

CASH FLOW – cvičení

Finanční plán – vzor

Nabídkový list

Podnikatelský plán III

Materiály – Ing. Lukáš Trčka

Vstup do podnikání

Marketing v podnikání

Informační schůzka

Leták

Tisková zpráva

Dohoda o účasti v projektu

Čestné prohlášení

Dotazník pro podpořenou osobu

Central Environmental and Energy Management as a kit for survival
FIT 4 WORK

Sdružení bylo stínovým partnerem mezinárodního projektu "FIT 4 WORK" podaného na financování z ESF, článek 6 - Inovativní opatření ve 2. kole výzvy VP/2003/21, BUDGET HEADING 04.021000.00.11 "Innovative Approaches to the Management of Change"; hlavní partner The Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, Německo. Projekt byl zaměřen na vytvoření inovačního nástroje cíleného na vzdělávání a další akce vedoucí ke zvyšování zaměstnatelnosti pracovníků ve věkové skupině nad 55 let.